Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu

      Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile paylaştığım kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri mahiyetini haiz bilgilerimin, Merkez tarafından bizatihi ve/veya başka kurum, kuruluş veya şahıslarla işbirliği yapılmak suretiyle gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek etkinliklere veya eğitimlere, gerek katılım yoluyla, gerekse de Merkez ile bir başka nedenle kurduğum ilişki kapsamında:

  • İlişkinin amacı ile bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması,
  • İlişkiden neşet eden/edecek edimlerin ifası ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Katıldığım faaliyetlerle ilgili bilgi verilmesi,
  • Yükseköğretim Kurumu veya sair idarî ve adlî makamlarca getirilen yükümlülüklerin karşılanması,
  • İstatistiksel ve/veya bilimsel araştırmalarda kullanılması,

      için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 6698 sayılı KVKK uyarınca:

  • Toplanmasına,
  • Kullanılmasına,
  • Açıklanmasına,
  • Aktarılmasına,
  • İşlenmesine,

      Kanun’da yazılı haklarım bâkî kalmak üzere açıkça izin verdiğimi beyan ederim

      Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Merkez tarafından bizatihi ve/veya başka kurum, kuruluş veya şahıslarla işbirliği yapılmak suretiyle gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek etkinliklere veya eğitimlere gerek katılım yoluyla, gerekse de Merkez ile bir başka nedenle kurduğum ilişki kapsamında üçüncü şahıslarla ilgili olarak herhangi bir şekilde edindiğim/öğrendiğim kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, öncelikle korumayı; bu doğrultuda hiçbir surette açıklamamayı, işlememeyi, aktarmamayı; bu verileri derhal silerek, konu hakkında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi’ni bilgilendirmeyi; aksi takdirde hukukî, idarî ve malî tüm sorumluluğun kayıtsız şartsız tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.